آزمایش های شیطانی دانشمندان به تنهایی!
اموال یا علم کدام بهتر است؟ این سؤالی است که در حال حاضر در جامعه ما می توان به آن پاسخ کاملاً روشنی داد. اما اگر کمی به گذشته و دیگر نقاط جهان سفر کنیم، پاسخ دیگری خواهیم گرفت.