آنوریسم؛ درد ناف را جدی بگیرید!در موارد شدید، آنوریسم معده می تواند پاره شود و باعث خونریزی داخلی شود که تهدید کننده زندگی است. اگر این اتفاق بیفتد، شانس زنده ماندن بسیار اندک است.