آپدیت جدید سیستم عامل مک ونتورا
این نسخه دارای ابزارهای Step Controller جدید است و همچنین تغییراتی را برای بهبود عملکرد Mail، Safari، Spotlight و. برنامه های کاربردی.