آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی تایید کرد کدام ممکن است سانتریفیوژ در نطنز {وجود ندارد}


بازرسان آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی کسب اطلاعات در مورد سانتریفیوژها در نازنز صحبت می کنند.
رویترز گزارش داد کدام ممکن است «بازرسان آژانس بین‌المللی نشاط اتمی همراه خود تخلیه گزارشی مدعی شدند ایران تمام از دستگاه شخصی را اجتناب کرده اند عالی کارگاه در کرج به ۱ مکان عظیم در نطنز برای مونتاژ عناصر سانتریفیوژ منتقل کرده است».

در ادعا ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی آشکار شد، مدعی شد کدام ممکن است بازرسان آژانس تایید کردند کدام ممکن است تمامی سانتریفیوژها در مکان نطنز بسته بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیتی نداشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران پس اجتناب کرده اند شش هفته اقداماتی را انجام داده است. اصفهان همین عناصر را بسازد».

انتهای پیام