اختصارات آزمون به چه معناست؟


به گزارش گروه جامعه ایسکانیوز برخی از افراد دوست دارند معنی اختصارات درج شده در پاسخنامه امتحانی را بدانند که در زیر علامت های خاص و معنی آنها آورده شده است.

لازم به ذکر است که بین تفسیر آزمون و خواندن نتایج آزمون تفاوت وجود دارد. البته برای تفسیر آزمایش، مشورت با پزشک و افرادی که در این زمینه تخصص دارند ضروری است.

اختصارات آزمون به چه معناست؟

قند خون ناشتا FBS

– میانگین غلظت هموگلوبین MCHC
– تعداد گلبول های سفید WBC

– تعداد گلبول های قرمز در گلبول های قرمز
– هموگلوبین HB
– تست بارداری HCG
– آزمایش قند خون FSB
– درصد PTE پلاکت ها

– MPV متوسط ​​حجم پلاکت ها
– میانگین وزن هموگلوبین MCH
– MCV به معنای میزان هموگلوبین است
– RDW، عرض گلبول قرمز در چین
– HCV متوسط ​​حجم گلبول های قرمز خون
– تعداد ذرات HPLT
– هماتوکریت C (درصد گلبول های قرمز در خون)
HCH مقدار متوسط ​​هموگلوبین در گلبول های قرمز خون است
– RDW، ضریب تغییرات در اندازه گیری گلبول های قرمز
نسبت M/E گلبول های سفید به گلبول های قرمز
تجزیه کامل ادرار UA (PH، رنگ، بو، توده متراکم)
تری گلیسیرید TG (چربی هایی که باعث رسوب در شریان ها و سیاهرگ ها می شوند)