اختلاف اهالی محل با مسکن در جاده مولوی دانشکده امیرکبیر


یکی اجتناب کرده اند دانشجویان می گوید کدام ممکن است مردمان جهان اجتناب کرده اند ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازماندهی خوابگاه پسران دانشکده امیر کبیر در جاده مولوی تهران کدام ممکن است در نتیجه نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلاتی شده است راضی نیستند.

وی به عدالت نیوز ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند خوابگاه های دانشکده در جاده مولوی میدان گمرک افتتاح شده است. منصفانه دکتر ۸۵ ساله کدام ممکن است اجتناب کرده اند آلمان بازگشته بود زمینی را به ۱ اقامتگاه دانشجویی اهدا کرد. این اقامتگاه قرار بود بعد اجتناب کرده اند عید سعید فطر به استفاده از برسد با این حال {به دلیل} وجود دانشکده ها زودتر به استفاده از رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان به آن است اعزام شدند. باقی مانده است نیمه کاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتمام است، یعنی باقی مانده است وضعیت خوبی ندارد. با این حال علاوه بر این این، ساکنان بومی جایگزین مسکن در مسکن هستند، از معتقدند با از گرفتن این مسکن برای چهارصد دانش آموز، قیمت ملک در آنجا مقیاس را کاهش می دهد. تولید دیگری اینکه سنت جهان پذیرای خوابگاه پسرانه با ۴۰۰ دانش آموز نیست.

این دانش آموز کسب اطلاعات در مورد اتفاق ۲ سه روز پیش {در این} خوابگاه ذکر شد: بالکن های خوابگاه مشرف برای مقابله با های مردمان بود، بسیاری اجتناب کرده اند کودک ها با را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلوارک رفتند سیگار کشیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عده ای هم اجتناب کرده اند این مورد عصبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبانی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جلوی خانه رفتند. خانه. ریختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراض کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح اجتناب کرده اند خوابگاه خانه سازی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را کتک زدند، بسیاری اجتناب کرده اند دانشجویان آمدند ببینند چه خبر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را هم کتک زدند. بعد از همه دعوا هم شد.

به آگاه وی: در پایان معترضان جهان گفتند می خواهیم این محل قرارگیری را برای خروج ممکن است ناامن کنیم. اشیا متعددی اجتناب کرده اند خواب آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربوط به آن {در این} مدت وجود داشت کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است عمدی {بوده است}. درگاه خوابگاه کوچه ای باریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلهره آور است است!

او بعد از همه می گوید کدام ممکن است وضعیت خوابگاه ها اصلا خوشایند نیست، مثلا در کوی گلشن کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اقامتگاه نجات الله شیوع پیدا کرده است. در سایر خوابگاه ها، اتاق ها بیش اجتناب کرده اند حد شلوغ است. مثلاً منصفانه اتاق ۶ نفره به ۷ نفر کاهش کشف شد یا ۴ نفر به شش نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ نفر به ۱۲ نفر بسیاری طبق. یعنی خانوار ندارند.
انتهای پیام