ادعا ای توسط زاغی ها نوشته شد! پایگاه خبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلی افق


انواع کل مبتلایان در این کره خاکی

فینال {به روز} رسانی در:

مبتلایان

فوتیها

افزایش دهنده

اجزا پرانرژی

همین الان مریض

نابودی های همین الان

اشیا بحرانی

کشورهای شکسته

مبتلایان در ایران

فینال {به روز} رسانی در:

مبتلایان

فوتیها

افزایش دهنده

اجزا پرانرژی

همین الان مریض

نابودی های همین الان

اشیا بحرانی

فرد مبتلا در هر میلیون نفر