استمداد خوب وکیل گیلانی اجتناب کرده اند قوه قضاییه: ۳ سال است تصمیم موکلم اجرا نمی‌شود


خوب وکیل اساس خوب دادگستری اجتناب کرده اند گیلان، به تماس گرفتن موسی صفری نژادالکامی، در متنی ارسالی به عدالت نیوز کسب اطلاعات در مورد‌ی وضعیت پرونده‌ی یکی اجتناب کرده اند موکلان شخصی نوشت:

نامه به خدا. {در این} ماه مبارک رمضان کدام ممکن است میهمان باید هستیم به تماس گرفتن جلاله‌ت سوگند کدام ممکن است عادل هستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید…. ما را اجتناب کرده اند این حیرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوگانگی جهان کنونی (دنیای دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای دقیق) نجات بده. آمین یارب العالمین.

دیری است کدام ممکن است به لطف ابزارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل ارتباط جمعی دردنیای دیجیتال شاهد این رویدادهای ترجیحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیک هستیم کدام ممکن است قوه قضاییه در راستای رسالت خویش همواره یار را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاور مظلومین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستمدیدگان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاست احترام قوه قضاییه با بازدیدهای سرزده اجتناب کرده اند مراجع قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره قضایی به طور منظم در صدد احقاق حقوق عامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت در محله اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایضاً ریاست احترام کل دادگستری استان به تبع این اقدامات نیکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترجیحی جدا از بازدیدهای استانی، روزهای سه‌شنبه را به دیدار مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوش دادن به درد دل‌های افراد استان اختصاص داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس (نیروی انتظامی) هم در جای جای استان کدام ممکن است ۹ اما علاوه بر این در سرتاسر ملت حافظ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اجرای قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت جهد بلیغ نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اجرای رسالت خویش کدام ممکن است شبیه به اجرای قوانین باشد اجتناب کرده اند کسی ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید واهمه‌ای ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر آن کس کدام ممکن است ناقض قوانین باشد مطابق قوانین با وی برخورد می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدیم هرآنچه کدام ممکن است باید می‌دیدیم در برخورد قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌ای با مشاور مجلس شورای اسلامی کدام ممکن است در برابر این سرباز مسئولیت شناس نیروی انتظامی قوانین شکنی کرده بود چه‌ها کدام ممکن است نکردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {همه ما} بعنوان شهروند این ملت اسلامی با گوش دادن به این اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدن اقدامات قانونی تجهیزات مقدس قضاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس به شخصی می‌بالیم کدام ممکن است همگی در مخالفت با قوانین مساوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکسانیم.

{در این} اواخر هم با چاپ شده شدن برخورد نامناسب خوب شهروند خاطی با مادر خوب فرد مبتلا اوتیسمی در دنیای آنلاین ما به فوریت، پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات عدلیه به داد زن مظلوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستمدیده رسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظرف مدت ۴۸ ساعت! با برخورد پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستان؛ شخص خاطی در جلوی دوربین رسانه‌ها به نظر می رسد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با ابراز ندامت اجتناب کرده اند زن ستمدیده طلب بخشش نمودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آخر هم مشارالیها اجتناب کرده اند دادستان احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس به پاس زحمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده‌شان تحسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر می‌نماید. {در این} میان هر بدن همواره در دنیای دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای رسانه‌ای با شعارهای زیبای چون «عدالت محوری»، «احقاق حق»، «حقوق شهروندی»، «تبعیت اجتناب کرده اند قوانین»، «صیانت اجتناب کرده اند حقوق ملت» را انتخاب کنید و انتخاب کنید …. را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را به زیور طبع آراسته‌اند، در حالیکه در عالم واقع را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته واقعیت جهان به گونهٔ تولید دیگری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بطور غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریبی اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید افعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار همه راه دیگر است. شناخته شده به عنوان الگوی به حکایت مستندات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق پرونده کلاسه …… بخش …. سالن دادگاه ….. استان گیلان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بیش اجتناب کرده اند ۴۰ سال ملک متعلق به موکل را غصب نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با احداث بنا در آن ممکن است غیر حق اجتناب کرده اند آن استیفای منفعت می‌نماید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آخر هم به رغم صدور رای قطعی اجتناب کرده اند سالن دادگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحویل داد سه سال اجتناب کرده اند آن (نیروی انتظامی) حاضر به اجرای مفاد رای قطعی صادره اجتناب کرده اند سالن دادگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت قوانین نمی‌باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات مقدس قضاء هم علی رغم اکتسابی مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بعنوان ارزش دادرسی اجتناب کرده اند موکل بعنوان محکوم له پرونده، حاضر به توقیف شماره حساب‌های محکوم علیه (ناجا) نمی‌باشد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل این سالها (اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۶ یعنی اجتناب کرده اند زمانیکه در دادگستری بطرفیت نیروی انتظامی ساختار دعوا شده است) موکل جدا از اجتناب کرده اند انگشت دادن ملک خویش با صرف ارزش‌های با کیفیت حرفه ای، اجتناب کرده اند زمان تشکیل پرونده اجرایی در واحد اجرای احکام مدنی سالن دادگاه …. (اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۸) تا به اکنون بیش اجتناب کرده اند یکصدوسی فقره تقاضا مکتوب در پرونده اجرایی، سند شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش از هفت نامه به ریاست احترام قوه قضاییه کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محل کار آن ریاست معزز سند شده است.

جملگی این نامه‌ها پس اجتناب کرده اند سیر اجرایی به محل کار ریاست احترام کل دادگستری استان گیلان ختم می‌شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} آخر هم با دلخور شدن اجتناب کرده اند اجرای قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت توسط مراجع قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی به ناچار به مراجع عظام تقلید متوسل شده کدام ممکن است آن هم مثمر ثمر نبوده است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آخر به تماس گرفتن جلاله‌ت سوگند می‌دهم کدام ممکن است ما را اجتناب کرده اند این حیرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگردانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوگانگی جهان کنونی (دنیای دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای دقیق) نجات بدهی.

آمین یارب العالمین.

موسی صفری نژادالکامی،  وکیل اساس خوب دادگستری

انتهای پیام