اشاره مزایای بیمه Aflac بهزیستی شخصی همراه خود مایکروسافت اکسل

خواه یا نه بیمه افلاک دارید؟ خواه یا نه اجتناب کرده اند مزایای بهزیستی Aflac آگاه هستید؟ اکثر افراد انصافاًً می دانند کدام ممکن است بیمه Aflac مزایای بیمه زیادی برای مراقبت اجتناب کرده اند ممکن است در هنگام بیماری حاضر می دهد. مزایای آنها سالانه پس اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند بیمه پزشکی آنها آغاز تبدیل می شود.

این مزایا اجتناب کرده اند ۱۵ دلار به همان اندازه بیش اجتناب کرده اند ۷۵ دلار در سال در هر پوشش متغیر است. برخی اجتناب کرده اند پوشش ها به شرط حاضر مدارک صحیح برای بدست آمده این مزایا، مزایای متعددی را ارائه می دهیم می پردازند. {در این} اقتصاد، بدست آمده هر پنی کدام ممکن است ارائه می دهیم بدهکار است حیاتی است!

برای اطلاع اجتناب کرده اند مزایای بهزیستی شخصی، دفترچه پوشش شخصی را باز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بخش مزایا بروید. بخش مزایای مربوط را پیدا کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببینید برای بدست آمده این صنوبر سالانه پزشکی چه چیزی اجباری است. معمولاً Aflac قابل دستیابی است اجتناب کرده اند ممکن است بخواهد کدام ممکن است گذشته تاریخی ویزیت دکتر هر دو رسید معامله با را برای بدست آمده این صنوبر کشتی کنید.

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند چیزهای برتر با توجه به این سود، عطف به ماسبق بودن ! این بدان معناست کدام ممکن است اگر مزایای سالانه قبلی را بدست آمده نکرده باشید، ارائه می دهیم صنوبر خواهند کرد! آنها حتی برای پوشش هایی کدام ممکن است ممکن است لغو کرده اید با این حال قبلاً برای عالی سال هر دو تا حد زیادی داشته اید، مزایای بهزیستی را صنوبر می کنند.

به همین دلیل جاده‌مشی‌های Aflac شخصی را ترکیبی‌آوری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره جاده‌مشی، گذشته تاریخی‌های مؤثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان بهزیستی شخصی را مستند کنید. همراه خود استفاده اجتناب کرده اند اکسل، می‌توانید صفحه‌در عمق‌هایی را برای اشاره مزایای بهزیستی شخصی تحمیل کنید هر دو اجتناب کرده اند آنها بیشترین استفاده را ببرید، به همین دلیل همه وقت می‌توانید میزان مالی کدام ممکن است ارائه می دهیم باز می‌گردد را بدانید. هنگامی کدام ممکن است آنچه می خواست است را مستند کردید، می توانید عقب بنشینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر های شخصی را بدست آمده کنید!