اقوام مختلف {در میان} رهبران ارتش ایران در ۱۰۰ سال قبلی


وحید بهمن گذشته تاریخی نگار در کانال تلگرامی شخصی نوشت:

صدها آموزش داده شده است ایم کدام ممکن است برای قرار تکل در ساختار امکانات ایران، قومیت افراد شاید کم اثرترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم اهمیت ترین موضوع باشد. در واقع با اشاره به دین ۹.

در این مقاله به مختصر می‌خواهم به تجزیه و تحلیل رهبران ارتش ایران در ۱۰۰ سال قبلی بپردازم.

اجتناب کرده اند زمان رضا شاه تا در لحظه

برخی اجتناب کرده اند روسای ستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه نیروی نظامی کدام ممکن است به یاد دارم:

عزیزالله زرگامی چقاقی، آذری، تبریز

حسن عرفه، آذری، تبریز

غیر معمول باتمانلیش آذربایجانی تبریز

فریدون جم، آذری، تبریز

محمدصادق کوپال، آذربایجانی، خوی

احمد نخجوان، آذری، تبریز

محمد حسین فیروز، آذری، تبریز

فضایل دین آذری

امیرحسین ربیعی، کرد، کرمانشاه

مثال اجتناب کرده اند زمان جاری

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:
محمدحسین باقری افشردی، آذری، هریس

فرمانده نیروی اثیری: گران قیمت نصیرزاده، آذری، سراب

فرمانده نیروی زمینی: کیومرث حیدری کرمانشاه

فرمانده نیروی دریایی: شهرام ایرانیان، کرد، سنندج

انتهای پیام