امیرارجمند: موسوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنورد برای «تقاضای تعمیر حصر» هیچ‌گاه، به هیچ‌کس وکالت نداده‌اند


اردشیر امیر ارجمند در اطلاعیه‌ای تاکید کرد: موسوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنورد برای «تقاضای تعمیر حصر» هیچ‌گاه، به هیچ‌کس وکالت نداده‌اند.

محتوای متنی اطلاعیه‌ی مشاور میرحسین موسوی در پی می‌آید:

جستجو در نظر یکی اجتناب کرده اند وکلای احترام دادگستری با اشاره به وکالت اجتناب کرده اند محصوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات {انجام شده} توسط ایشان به این عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در {پاسخ به} سوالات مکرر دوستان با اشاره به صحت این امر، جهت تعمیر سوء تفاهم ضمن تاکید بر سابقه دوستی محصوران با نویسنده محتوای متنی مزبور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر اجتناب کرده اند شرکت ها سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی ایشان تصریح می‌شود:

آقای میرحسین موسوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم زهرا رهنورد هیچ‌گونه وکالتی به وی نداده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند زمان حصر تا کنون هیچ‌گاه به صورت مستقیم، یا با واسطه، یا با وکالت، اجتناب کرده اند هیچ مقام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهاد حکومتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر آن تقاضای تعمیر حصر یا اصلاح در شرایط حصر را نداشته‌اند. کما اینکه بنا بر مشاوره نویسنده احترام، این سوء تفاهم ناشی اجتناب کرده اند سهو قلمی در آن نظر {بوده است}.

انتهای پیام