انتقاد پرستو گلستانی اجتناب کرده اند بحر رهنما


پرستو گلستانی در اینستاگرام با انتقاد اجتناب کرده اند بهاره رهنما به خاطر استفاده اجتناب کرده اند واژه گرمکن به جای آن گرمکن در یک واحد این سیستم تلویزیونی به طعنه اجتناب کرده اند او پرسید: دانشمند گران چرا گرمکن آرزو داری؟ فینال نفر باش؟!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پرستو گلستانی بازیگر تلویزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحنه در پستی اینستاگرامی با دقیق عالی عبارت انگلیسی به خطا بهار رهنما پاسخ داد.

بهارا رهنما هنگام انتقاد اجتناب کرده اند مخالفان شخصی در این سیستم شباب آهنجی به جای آن عبارت گرمکن اجتناب کرده اند عبارت سخن به معنای گرمکن استفاده کرد.

این خطا کدام ممکن است در ۲ روز قبل سوژه شوخی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاداتی در دنیای آنلاین ما شده بود، پاسخ پرستو گلستانی را نیز در پی داشت. وی با تخلیه تصویری اجتناب کرده اند عالی آتش در اینستاگرام شخصی نوشت:

“گرمکن؟؟؟؟!!!!!
خوشایند، “آتش” گران زیبایی شناختی است. تجهیزات خوب و دنج تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید منظور ممکن است در نظر گرفته شده می کنم “انزجار” بود.
خوشایند نگو عاشق نگو! همین را اطلاع دهید، متنفر باشید، بپذیرید. خدا مقبول است، خدا مقبول است.
یادگیرنده گران بازم چرا دوست داری “دورتر” باشی آخرش؟؟؟ !! “

پرستو گلستانی به ملوانان رهنما تحقیر می کند: چرا می خواهی باشی

انتهای پیام