اگر این ۱۰ علامت را در هیکل شخصی تبصره کردید نشان می دهد که اجتناب کرده اند قند خون بالا مبارزه کردن می برید
بدانید کدام ممکن است دیابت ۲ نوع است؛ نوع اول در گذشته اجتناب کرده اند چهل سالگی در هیکل به نظر می رسد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب ناپذیر است. نوع دوم بعد اجتناب کرده اند ۴۰ سالگی در هیکل تحمیل تبدیل می شود کدام ممکن است بیشتر اوقات با رعایت سبک اقامت صحیح می توان اجتناب کرده اند بروز آن جلوگیری کرد.