اگر فاجعه به شما برسد!
در فیلم‌ها، افراد هنگام وقوع حادثه، با دست‌های دراز شده در هوا می‌دوند و می‌دوند. اما واقعیت این است که طبیعی ترین واکنش انسان زمانی است که در خطر ایستادن و خشک شدن در جای خود قرار می گیرد. در واقع آنها هیچ کاری نمی کنند.