ایران فهرست تحریم های آمریکایی های دخیل در اقدامات تروریستی را {به روز} کرد


به گزارش افق نیوز، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران فهرست تحریم های اعمال شده علیه اشخاص حقیقی آمریکایی انگشت اندرکار در اقدامات تروریستی را به رئوس مطالب زیر آشکار کرد:

به تماس گرفتن خدا

ادعا وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دانستن درباره به‌روزرسانی فهرست تحریم‌های آمریکایی‌های مرتکب ورزش‌های تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد حقوق بشری

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اجرای قوانین «کشتی با نقض حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات ماجراجویانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریستی آمریکا در جهان» به طور قابل توجهی داروها ۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵، حقوق بشر آمریکایی‌ها را مشمول اشیا زیر است. مجازات های مقرر در قوانین فوق. این اشخاص حقیقی بر حسب مقتضی اجتناب کرده اند اقدامات قهری (تحریم های زندان) یکجانبه آمریکا علیه مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات جمهوری اسلامی ایران حمایت، مدیریت، اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدتر کردن، حمایت پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند گروه های تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این حمایت اجتناب کرده اند اقدامات سرکوبگرانه می کنند. رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهان به طور قابل توجهی علیه ملت مظلوم فلسطین موقعیت آفرینی کرده اند.

اقدامات قهرآمیز یکجانبه آمریکا علیه مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا، اقداماتی عمدی برای تحمیل شرایط روی حیله و تزویر اقامت بر ایرانیان است، اجتناب کرده اند جمله با ممانعت اجتناب کرده اند ورود آنها به داروها، ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت پزشکی، به طور قابل توجهی در شرایط ناشی اجتناب کرده اند کووید. -۱۹ بیماری. محرومیت آنان اجتناب کرده اند حقوق اولین جان صدها هزار ایرانی را به خطر انداخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر برخورداری آنان اجتناب کرده اند حقوق مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی تأثیر عقب کشیدن گذاشته است. این اقدامات نقض بدیهی ایده ها اساسی حقوق بین الملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق اساسی بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. این سیستم ریزی، هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند اقدامات تروریستی، تامین پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت های مادی اعم اجتناب کرده اند تسلیحاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی، آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت گروه های تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بسیاری از حمایت اجتناب کرده اند این تیم ها، نقض مبانی در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض تعهدات در سراسر جهان در زمینه کشتی با تروریسم است. . تروریسم

مقامات آمریکا اجتناب کرده اند تعهدات بین‌المللی شخصی برای احترام، حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهدات شخصی برای خودداری اجتناب کرده اند مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنید پولی اقدامات تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودداری اجتناب کرده اند هرگونه اقدامی حمایت، تسهیل یا حرکت کرده است. وظیفه در سراسر جهان آمریکا شناخته شده به عنوان عالی جنایت در سراسر جهان.

بر این مقدمه، جمهوری اسلامی ایران در راستای تعهدات در سراسر جهان شخصی در زمینه حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کشتی با تروریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​تامین پولی تروریسم به طور قابل توجهی آمریکا آمریکا مجازات های مقرر {در این} قوانین را اعمال می تدریجی. . علیه این اشخاص حقیقی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این ادعا می‌تدریجی کدام ممکن است اعمال تحریم‌های یکجانبه نقض بدیهی ایده ها اساسی حقوق بین‌الملل مندرج در قانون اساسی ملل متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغایر با مبانی بین‌المللی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع اجتناب کرده اند برخورداری اجتناب کرده اند حقوق بشر می‌شود. بر این مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به اقدامات خودسرانه بین‌المللی آمریکا، تحریم‌های مذکور بر مقدمه تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال اقدامات قهری یکجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چارچوب اقدام متقابل اعمال می‌شود.

با اشاره به اشیا فوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفاد قوانین کشتی با نقض حقوق بشر، ماجراجویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریسم ارتکابی توسط آمریکا در جهان، کلیه نهادهای ذیربط اقدامات مورد نیاز را برای اجرای دقیق تحریم های پیش سوراخ بینی شده در آن قوانین انجام خواهند داد.

اشخاص حقیقی مشمول تحریم های ضد تروریسم
موقعیت در اقدامات تروریستیسمتعنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان خانوادگیردیف
 • حمایت پولی، اطلاعاتی، نیروی دریایی، تسلیحاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی اجتناب کرده اند گروه های تروریستی در جهان
 • مدیریت، هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام اقدامات تروریستی به طور قابل توجهی تروریسم دولتی علیه جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان ایرانی
 • حمایت سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلیغاتی اجتناب کرده اند گروهک تروریستی منافقین (نمایندگی در کنفرانس نفاق)
رئیس سابق ستاد مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانده سابق نیروهای چندملیتی در عراقجورج ویلیام کیسی جونیور

جورج ویلیام کیسی

۱
 • حمایت پولی، اطلاعاتی، نیروی دریایی، تسلیحاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی اجتناب کرده اند گروه های تروریستی در جهان
 • مدیریت، هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام اقدامات تروریستی به طور قابل توجهی تروریسم دولتی علیه جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان ایرانی
 • حمایت اجتناب کرده اند اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی
فرمانده سابق فرماندهی مرکزیجوزف وتل

جوزف ووتل

۲۴
 • مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت اقدامات تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران
فرمانده سابق نظامی آمریکا در افغانستانآستین اسکات میلر

آستین اسکات میلر

۳
 • حمایت سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلیغاتی اجتناب کرده اند گروه تروریستی منافقین (اجتناب کرده اند جمله نمایندگی در کنوانسیون المنافقین)
رئیس ائتلاف علیه ایران هسته ایجو لیبرمن

جو لیبرمن

۴
 • حمایت اجتناب کرده اند گروه تروریستی المنافقین (اجتناب کرده اند جمله نمایندگی در کنوانسیون المنافقین – ۱۳۹۹).
سناتور سابق

را انتخاب کنید و انتخاب کنید وکیل گروهک تروریستی نفاق

رابرت تورسلی

رابرت توریچلی

۵۴
 • حمایت سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلیغاتی اجتناب کرده اند گروهک تروریستی منافقین (اجتناب کرده اند جمله نمایندگی در کنفرانس منافقین – ۱۳۹۹)
وکیل ترامپ (رئیس جمهور سابق آمریکا)رودلف ویلیام لوئیز جولیانی

رودلف ویلیام لوئیز جولیانی

۶
 • حمایت اجتناب کرده اند اقدامات تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی در جهان
فرستاده آمریکا در لبناندوروتی

دوروتی مورد

۷۴
 • حمایت اجتناب کرده اند اقدامات تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی در جهان
کاردار سفارت آمریکا در فلسطین اشغالیجاناتان شرایر

جاناتان شرایر

۸
 • حمایت اجتناب کرده اند اقدامات تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی در جهان
فرستاده سابق آمریکا در فلسطین اشغالیدیوید میلچ فریدمن

دیوید کینگ

فریدمن

۹۴
اشخاص حقیقی مشمول تحریم های حقوق بشری
نقشی در اعمال مجازات های ناعادلانهسمتعنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان خانوادگیردیف
 • محافظت، اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدتر کردن مجازات های ناعادلانه علیه چیز خوب در مورد
 • حقوق سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید محروم کردن مردمان ایران اجتناب کرده اند ساده ترین حقوق با اعمال پوشش تجاری برای اعمال فشار حداکثری.
وزیر بازرگانی سابق آمریکا

(دوران ترامپ)

ویلبر لوئیس راس

ویلبر لوئیس راس

۱
 • تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری راهبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدتر کردن تحریم های ناعادلانه علیه چیز خوب در مورد سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید محروم کردن مردمان ایران اجتناب کرده اند ساده ترین حقوق.
وزیر خزانه داری سابق آمریکا

(نوبت اوباما)

جیکوب جوزف لو

جیکوب جوزف لو

۲۴
 • این سیستم ریزی، مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدتر کردن تحریم های سرکوبگرانه علیه چیز خوب در مورد سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی ایران
معاون سابق وزیر خزانه داری آمریکا

(دوران ترامپ)

سیگال پرل مندلسون

سگال پرل مندلکر

۳
 • این سیستم ریزی، مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدتر کردن تحریم های سرکوبگرانه علیه چیز خوب در مورد سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی ایران
معاون سابق وزیر خزانه داری آمریکا

(دوران ترامپ)

جاستین جورج موزینیک

جاستین جورج موزینیک

۴
 • این سیستم ریزی، مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدتر کردن تحریم های سرکوبگرانه علیه چیز خوب در مورد سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی ایران
معاون سابق وزیر خزانه داری آمریکا

(دوران ترامپ)

مارشال بیلینگزلی

مارشال بیلینگزلی

۵۴
 • این سیستم ریزی، مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدتر کردن تحریم های سرکوبگرانه علیه چیز خوب در مورد سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی ایران
معاون سابق وزیر خزانه داری آمریکا

(نوبت اوباما)

سارا بلوم راسکین

سارا بلوم راسکین

۶
 • مشارکت در اجرای تحریم های سرکوبگرانه با این سیستم ریزی، تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام علیه جامعه پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانکی جمهوری اسلامی ایران.
رئیس سابق جامعه مجریان جرایم پولیکنت بلانکو

کنت آ. بلانکو

۷۴
 • مشارکت در اجرای تحریم های سرکوبگرانه با این سیستم ریزی، تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام علیه جامعه پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانکی جمهوری اسلامی ایران.
معاون سابق سرپرست کل محل کار مدیریت دارایی های خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس سابق جامعه مجری قوانین پولیمایکل مویسر

مایکل مویسر

۸
 • همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای پیشبرد پوشش فشار حداکثری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت اجتناب کرده اند ساده ترین حقوق مردمان ایران اجتناب کرده اند طریق اعمال تحریم های ناعادلانه.
فرستاده سابق آمریکا در آلمانریچارد آلن گرنل

ریچارد آلن گرنل

۹۴
 • تسهیل تحریم های آمریکا اجتناب کرده اند طریق همکاری با وزارت خزانه داری آمریکا در ارزیابی دانش درمورد به تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات امنیتی در خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام توافق های مالی بین گروه ها در زمینه امتیازات مالی مربوط به تحریم ها.
مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس نمایندگی الخارونمتیو اپشتاین

متیو اپشتاین

۱۰
 • تسهیل تحریم های آمریکا اجتناب کرده اند طریق همکاری با وزارت خزانه داری آمریکا در زمینه تحلیل دانش اجتناب کرده اند طریق استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در موضوعات تجاری، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی.
سرپرست ارشد نمایندگی خارونبنجامین اشمیت

بنجامین اشمیت

۱۱
 • تسهیل تحریم های آمریکا اجتناب کرده اند طریق همکاری با خزانه داری آمریکا اجتناب کرده اند طریق ارزیابی ورزش های پولی در بخش های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی
سرپرست مسئله خارون را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند سابق خزانه داری آمریکا در اداره دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابیهوارد مندلسون

هوارد مندلسون

۱۲
 • تسهیل اعمال تحریم های سرکوبگرانه علیه آمریکا اجتناب کرده اند طریق آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر دانش به OFAC اطمینان حاصل شود که بدتر کردن تحریم های سرکوبگرانه.
سرپرست تحقیقات نمایندگی الخارونبنجامین دیویس

بنجامین دیویس

۱۳
 • تسهیل اعمال تحریم های روی حیله و تزویر آمریکا با توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ماموریت های تحقیقاتی در خارون، کانون اصلی بر این سیستم های تحریمی مربوط به تروریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​خاورمیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری با وزارت حفاظت آمریکا.
دستیار پژوهشی کارون را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسر ارشد سابق OFACمدل نخله

مدل نخلا

۱۴
 • تسهیل تحریم های سرکوبگرانه آمریکا با حاضر پوشش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک های تحریمی
وزیر اجرایی نمایندگی خارون را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون سابق وزیر خزانه داری آمریکاجنیس گاردنر

جنیس گاردنر

۱۵

تسنیم

لینک مختصر: https://ofoghnews.ir/?p=367302