باروری و وعده و وعید!
قیمت IOVA یکبار مصرف در سال گذشته ۱۰ میلیون تومان، قیمت IOI حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، تزریق ناچیز ۱۲ میلیون تومان، انجماد تخمک یک میلیون تومان و دریافت تخمک اهدایی ۲۵ تومان بود. تا یک میلیون تن ۳۰.