بازار سهام را اجتناب کرده اند تله سرگرمی خارج کنیدافزایش قابل ملاحظه قیمت برخی اجتناب کرده اند پول نقد ها باعث شد به همان اندازه استراحت نسبی در فضای معاملاتی تحت سلطه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضایی برای بدست آوردن به هزینه سهام طی شنبه قبلی فراهم شود.