باند خانه شکنیِ پسرعمو‌های قاتل
پسرعمو‌های کینه‌جو کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند قتل یکی اجتناب کرده اند هم‌ولایتی‌هایشان به تهران خطرناک کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باند خانه شکنی تشکیل داده بودند همراه خود همکاری مشترک پلیس لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایتخت دستگیر شدند.