برادران شرور محله «افسریه» دستگیر شدندوی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد این افراد هر دو برادر بوده که پس از عربده کشی و ایجاد رعب و وحشت از ترس دستگیری از محل متواری شدند.