برگزاری گروه های حضوری در دانشکده آزاد اسلامی واحد یزد
گروه های درس دانشکده آزاد اسلامی یزد بعد اجتناب کرده اند سفر کرونا همراه خود حضور پرشور دانشجویان به صورت حضوری برگزار شد.