بسیاری از «قوز پایین» را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه‌های معامله بانوع تولید دیگری قوز پشتی کدام ممکن است گروه وسیعی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویژه کودکان را حاوی می‌تنبل “قوز‌های وضعیتی” هستند کدام ممکن است {به دلیل} وضعیت غلط اشخاص حقیقی هنگام نشستن تحمیل می‌شود.