بلایای مدیریت کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار خوزستان پایگاه خبری تحلیلی سهام عدالت


عباس مهجی، روزنامه نگار مقامات خوزستان در یادداشتی کدام ممکن است برای عدالت نیوز کشتی کرده، کسب اطلاعات در مورد نوع مدیریت کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار خوزستان نوشت:

۱. ۲ روز متوالی کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار به پدیده غالب جوی از طریق استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ملت تغییر تبدیل می شود. بعد از همه ترکیب گرمای خوزستان، ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرونا را هم در تذکر می گیریم.

۲. استان های خراسان رضوی (شرق)، کردستان (غرب)، البرز (وسط ملت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید لرستان (محدوده خورستان) مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات را تعطیل کردند. شاید به این انگیزه کدام ممکن است آنها سلامت هموطنان شخصی را فوق العاده انتقادی می گیرند.

۳- ستاد فاجعه استان خوزستان کدام ممکن است تعهد ادعا تعطیلی {در این} گونه اسبابک ها را بر عهده دارد، {در میان} سردرگمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوالات مکرر افراد، روز اول را با بیرون هیچ پاسخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعیه ای سپری می تدریجی.

۴. روز دوم {خواهد بود}. داده ها کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار با توجه به چندین شهر در سیستم به صورت وب مبتنی بر {به روز} نمی شود. با این حال آلودگی همچنان پدیده غالب است. افراد ادامه دارد گیج را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردرگم منتظرند به همان اندازه شب شود، این بار ناامیدانه برای گذراندن عالی روز ناپاکی تولید دیگری برای این سیستم کاری فردا.

۵. استاندار خوزستان بعد اجتناب کرده اند ساعت ۲۳ ادعا کرد کدام ممکن است مدارس ابتدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدهای کودک ساده فردا تعطیل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه مدارس، دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات همراه خود ۲ ساعت تاخیر کار شخصی را تحریک کردن می کنند.

۶. شخصی آگهی جدا از اینکه چرا همراه خود خروج اجتناب کرده اند مکان استانداری به همان اندازه این حد دیر درج شده بود، دارای عالی ناهنجاری عمومی بود کدام ممکن است به همان اندازه آخر شب مدام در دنیای آنلاین ما پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح می شد.

۷. مثلا: تاخیر ۲ ساعته یعنی دقیقا چه ساعتی؟ تمایز سلامت ریه داده ها آموزان اساس هفتم، هشتم، ششم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم چیست؟ شیفت بعدازظهر چطور؟ کی کار اجرایی داره فردا بره اداره؟ من می خواهم در شهر هستم، خواه یا نه باید فردا بروم دانشکده؟ اگر شخص خاص دچار بیماری تنفسی شود خواه یا نه بعد اجتناب کرده اند ده صبح اوج کار {می رود}؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید…

۸. صبح است همراه خود این همه دلایل. داده ها‌آموزان، داده ها‌آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان دبیرستان دیر اوج کار می‌توسعه، در حالی کدام ممکن است کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار ادامه دارد در خوزستان پدیده است، سوال کردن می‌کنم چرا آن را تعطیل نکرده‌اند. بخش های غیر اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیردولتی به طور گسترده در معادلات سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار تردیدی ندارند.

۹. ساعت ۸:۳۰ صبح است کدام ممکن است می رسند اوج کار، دانشگاه هر دو می رسند، ادعا می کنند کدام ممکن است اکنون کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار! تمامی مدارس، ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها تعطیل است. عالی آگهی قطعا پس اجتناب کرده اند ساعت ها هر دو تعدادی از دقیقه به انگشت گیرنده می رسد.

۱۰. کارمندی کدام ممکن است اوج کار سر خورد، خریدار کدام ممکن است به محل کار سر خورد، داده ها آموز را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلمی کدام ممکن است به دبیرستان سر خورد، داده ها آموزی کدام ممکن است به مدرسه سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه افرادی که همراه خود آنها در تصمیم بودند، اجتناب کرده اند شرکت ها گرفته به همان اندازه پیرمردها، فرزندان. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران.. سبک پتانسیل آلودگی را چشیدند، همراه خود این تمایز کدام ممکن است تولید دیگری اعصاب ندارند. فلش دوتایی

۱۱. بازگشت داده ها آموزان عالی فاجعه به صورت جداگانه است. حسابی کدام ممکن است ریه‌هایش پر است، خدماتی کدام ممکن است به هیچ وجه برنمی‌گردد، والدینی کدام ممکن است شاید {در خانه} نباشند، داده ها‌آموزی کدام ممکن است در زمان اجتناب کرده اند انگشت گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه جایگزین آسیب دیدن دارد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیری کدام ممکن است باید سلامت داده ها‌آموزانش را تضمین تدریجی. خانه

۱۲. اوضاع محل کار کمدی جالبی است. عالی کارمند اخیر وارد همراه خود خریدار تحقق می تدریجی کدام ممکن است در اتاق، سالن هر دو پایین در منتظر است. همین کدام ممکن است می خواهند بسم الله بگویند، خبر می رسد کدام ممکن است بسته است. مایه تاسف است کدام ممکن است خریدار کار شخصی را خواهش هر دو شبح تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند امتناع تدریجی. همراه خود تمام زبان روزه‌داری، ریه‌های ناپاکی، ترس اجتناب کرده اند تاج‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل از گرما در حالی کدام ممکن است تلفن زنگ می‌خورد، باید به در نظر گرفته شده کودک‌هایشان هم باشند کدام ممکن است اجتناب کرده اند دانشگاه برگشته‌اند.

۱۳. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تنها روزی در حال وقوع است کدام ممکن است این سفرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرهای بی این سیستم در نتیجه تصادف، تصادف، عود بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی نبرد لفظی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیزیکی نشود. نتایج ناگهانی است.

۱۴. مطمئنا، اینگونه می توان عالی فاجعه را به فاجعه تغییر کرد، جدا از بهزیستی، اعصاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان افراد را هم محک زد. آخر حاکمی کدام ممکن است در عین جاری «خاص» باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابقه وزارت داشته باشد، سوغات است. ستاد فاجعه معجزه. از طریق مدیریت استان شکست قبل اجتناب کرده اند مبارزه را از آن آگاه است. بالا پریشانی مردانه

انتهای پیام