بلندخوانی کتاب چه فوایدی دارد؟کودکانی که به مدت یک ساعت در روز کتاب را مطالعه می کردند، با استفاده از مهارت های ذهنی، افزایش قابل توجهی در پارامترهای IQ نشان دادند.