بهبود از دوام انفجاری

از دوام در مخالفت با انفجار در متنوع اجتناب کرده اند بازی ها واضح است. فوتبال، هاکی، ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوکس برای شناسایی برداشتن اجتناب کرده اند تعدادی از مورد. از دوام در مخالفت با انفجار عالی اکسیمورون است. چگونه می توانید هر ۲ را داشته باشید؟ خواه یا نه حتی قابل انجام است؟ خواه یا نه عالی قلمرو به هزینه قلمرو تولید دیگری آسیب خواهد دید؟ از هر لحاظ، ما نمی بینیم کدام ممکن است ورزشکاران قدرتی زیادی در کلاس سنی شخصی در مسابقات بومی سه گانه هر دو دوچرخه استفاده دریافت کرد شوند. ما نمی بینیم کدام ممکن است ورزشکاران سه گانه گروه سنی با اشاره به اقدامات قدرتی خوشایند رفتار کنند. خواه یا نه امکان وجود هر ۲ موجود است؟ نسبت وزن عمومی به استحکام عظیم در کنار همراه خود دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت انفجار.

بهبود هر قلمرو به طور به صورت جداگانه:

متعاقباً بیشتر اوقات ما ورزشکارانی را می بینیم کدام ممکن است سطح می الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می کنند همزمان امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت شخصی را بهبود دهند. ۱۰۰ گزاف گویی باکس را در یک واحد مونتاژ مناسب کنید هر دو عالی دوی ۵ مایلی انجام دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس عالی مونتاژ اسکات را مناسب کنید. اگرچه همراه خود نیت خوشایند، این راهی برای بهبود امکانات انفجاری نیست. انبساط هر ناحیه به طور بی طرفانه به هیکل اجازه می دهد به همان اندازه بیشتر همراه خود ناحیه انبساط سازگار شود. متعاقباً، دوچرخه تمدید شده شخصی را مناسب کنید هر دو ۲ به همان اندازه ۳ روز پس اجتناب کرده اند ورزش روی نیمه زیرین هیکل بدوید.

زمان کافی برای درمانی توجه داشته باشید:

ما بیشتر اوقات با اشاره به آموزش اجتناب کرده اند فینال سبک پیروی می کنیم. معمولاً ایدئولوژی “اصولاً بیشتر” غالب است. تمرینات سبک معمولاً در ورزش با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ریکاوری سبک هستند. ۹ بار اجتناب کرده اند هر ۱۰ اکثر نمایندگی کنندگان فرد مبتلا هر دو مجروح می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر زمان آرامش کافی به آنها داده نشود، این سیستم را متوقف می کنند. اینجاست کدام ممکن است این سیستم های سبک کاتر کوکی خواهید کرد را قد بلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک می تدریجی. پس اجتناب کرده اند آسیب دیدگی بافت می کنید کدام ممکن است نباید حساب کنید. وقتی به معنای واقعی کلمه هستند این سیستم ای بود کدام ممکن است دنبال می کردید، همراه خود آرامش کافی تکامل نداشت.

کمتر است اصولاً:

هنگام بهبود استقامت انفجاری، اصولاً ورزشکاران میزان کار انفجاری را کدام ممکن است باید انجام دهند کف دست‌کم می‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان کار استقامتی را کدام ممکن است باید انجام دهند کف دست‌کم می‌گیرند. {به خاطر داشته باشید} کدام ممکن است تمرینات استقامتی در مقابل همراه خود تمرینات پلایومتریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید/هر دو قدرتی همراه خود عمق نسبتاً کم انجام تبدیل می شود. فاصله های آرامش بین هر مونتاژ استقامتی تمدید شده نیز باید تمدید شده باشد. هنگامی کدام ممکن است استقامت خواهید کرد بهبود کشف شد، محافظت آن نسبتاً ساده است. با اشاره به داروها منفجره هم همینطور. در پیشرفت همه صبر کنید و ببینید. بعد، در مقابل حفاری در پایین، روی محافظت یکدیگر کانون اصلی کنید.

تخصص:

همراه خود نزدیک کردن به مناسبت، حیاتی است کدام ممکن است آموزش خواهید کرد اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً شبیه مناسبت خواهید کرد باشد. همراه خود این جاری، به ضرر قابلیت عمومی ورزشی خواهید کرد نیست. اگر بازی سه گانه آتی دارید، کاهش پوند هر دو اقدامات پلایومتریک مفهوم خوبی است. همراه خود این جاری، توقف مناسب این اقدامات نیز مفهوم خوبی نیست. کاهش همراه خود نزدیک کردن به رویدادتان ارائه می دهیم {کمک خواهد کرد}. خواهید کرد باید بافت کنید کدام ممکن است خیلی آرام هستید. در حالی کدام ممکن است فرد مبتلا، مصدوم هر دو هر ۲ هستید، هیچ عامل شدیدتر برای عالی مسابقه هر دو مناسبت {وجود ندارد}.

شناخته شده به عنوان عالی معلم گروه سنی، دشوارترین کار برای عالی ورزشکار اینجا است کدام ممکن است این سیستم تمرینی شخص خاص را با بیرون آسیب هر دو بیماری مناسب تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری هیکل را به مقیاس کافی خرس فشار قرار دهد به همان اندازه {به درستی} برای مسابقه شخصی کنار هم قرار دادن شود. اصولاً همراه خود قطار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالت آرامش موجود است. برای درمان زمان ریکاوری کافی در کنار همراه خود اقدامات استقامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات انفجاری تجویز شده صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان ممکن است به حداقل یک ورزشکار استقامتی این امکان را بدهد کدام ممکن است امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفجاری برجسته داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی ورزشکار قدرتی آن را در مسابقات سه گانه بومی قرار دهد. آنها لزوماً مجبور نیستند برای یکدیگر فداکاری کنند.