بهتر از تقویت می کند ها برای درد مفاصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زانوتحقیقات روی مبتلایان تحت تأثیر پوکی استخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که درد مفاصل دارند نماد می دهد کدام ممکن است اصولاً آنها اجتناب کرده اند ضعیف ویتامین D مبارزه کردن می برند. سطوح زیرین این ویتامین ممکن است باعث درد مزمن شود.