بیگمان جمشیدی کدام ممکن است نباید فوتبالیست می شد اجتناب کرده اند ابتدا باید بازیگر می شد – پایگاه خبری تحلیلی افق


رامین راستاد در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی تصویری اجتناب کرده اند برخی بازیگرانی کدام ممکن است همراه خود پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه به سینما آمده اند انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ظاهر شدن، سواد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر بودن بیگمان جمشیدی توصیه کرد.

رامین راستاد بازیگر سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی تصویری همراه خود خبرگزاری دانشمند دانستن درباره ظاهر شدن در کمدین صحبت کرد.

او در ابتدای صحبت هایش اظهار داشت: بهتر از طنز ردا عطران است. او بهتر از بازیگر این عملکرد هاست. اندازه مختلف شخصیت را در فیلم های مختلف رئوس مطالب می تدریجی. با این حال ظاهر شدن هم داریم کدام ممکن است ساده عالی بازیگر در هشت کمدی تولید دیگری دیده است. کلاه استتاری روی صورتش را در ۵ سریال تولید دیگری دیده ایم. پس چطور این طنز کدام ممکن است بازیگر نیست اینقدر برایش واژه سنگینی برای بازیگر شد، چطور به همین جا رسید؟ الان متر چیست؟ ملاک انواع چیست؟

راستاد دانستن درباره تفریحی بیگمان جمشیدی در کمدی ها دلیل داد: ۲ سال است کدام ممکن است در موضوع ظاهر شدن تحصیل کرده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی می توانم بگویم کدام ممکن است بیگمان جمشیدی تمام فاصله های برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه ظاهر شدن را گذرانده است، همه فنون ظاهر شدن را بلد است، همه را از آن آگاه است. رفتار ماهر جلوی دوربین اجتناب کرده اند خیلی ها بهتره.اجتناب کرده اند بقیه بازیگرها واقعا متاسفم برای از ما کدام ممکن است همراه خود گفتن اسامی نامزدهای جشنواره فجر همراه خود اشاره کردن عنوان بیگمان جمشیدی می خندند. سرگرم کننده برای بیگمان جمشیدی نیست، از نظر من این سرگرم کننده برای او یا او حیف است، چون {نمی توانند} عالی شخص سودآور را ببینند.»

وی تاکید کرد: مطمئنا، باید به تفریحی برخی اجتناب کرده اند بازیگران خندید، شخص خاص کدام ممکن است به مهمانی آمده بود همراه خود پول آمده بود ۹ آدم مهربان، بیگمان جمشیدی آنقدر مسلط بود کدام ممکن است اگر بازیگر جلوی خودش را به یاد آورد. دیالوگ بی سواد بی اساس در همه زمان ها نیست بیگمن جمشیدی ماند، روز {به روز} بیشتر تبدیل می شود.» از نظر من یکی اجتناب کرده اند بهتر از بازیگران سینمای ایران است. فوتبال اصلاً خطا نکرده است. ای کاش روزی کدام ممکن است مدتی را در فوتبال گذراند، در سینما بود.