تأثیرات روانی بر جنسیت پرندگان عزیز
ظاهراً پس از آن، از ۹ پرنده ماده، ۸ پرنده تغییر عقیده دادند و زمان بیشتری را در قفس سپری کردند و با پرنده نر که قادر به باز کردن جعبه بود، تعامل داشتند.