تاریخ سیاسی سیگار کشیدن
شرکت های دخانیات به کمک قمار از آن در تبلیغات استفاده می کردند که برخی از آنها زنان را هدف قرار می دادند و به این ترتیب سیگار کشیدن را برای موقعیت های مختلف و گاه متضاد مانند هیجان، تمرکز، هیجان و آرامش ضروری جلوه می دادند.