تجاوز جنسی به سه مسافر جوان توسط خوب زن جوانسه رباینده به اتهام گرفتن زن جوانی کدام ممکن است به تعیین کنید تخمه مسافرکشی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت سه روز او را آزار می دادند، دستگیر شدند.