تخصص “علم خارق العاده خانم ها” کارور در وسط اجتماعی کارور شنبه، ۱۶ آوریل، ۱۰ صبح به همان اندازه ۱ بعد اجتناب کرده اند ظهر. ناهار برای ادغام کردن! – بنیاد کارور در نوروالک


بنیاد کارور در نوروالک
جاده آکادمی ۷
نورواک، کانکتیکات ۰۶۸۵۰
۲۰۳-۸۳۸-۴۳۰۵

کارور در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل تابستان به اطلاعات‌آموزان خدمت می‌تدریجی. کارور عالی گروه خیریه است کدام ممکن است طبق بخش ۵۰۱(c)(3) کد درآمد خانه اجتناب کرده اند مالیات معاف است. IRS EIN: ۰۶-۰۸۶۲۰۷۲