تخفیف شکر در میادین تره‌بار تهران



به گزارش گروه مالی ایسکانیوز، بنابر گفتن روابط کلی گروه مدیریت میادین شهرداری تهران؛ براساس این نرخنامه کدام ممکن است پیشتر گفتن شد، قیمت هر کیلوگرم قند فلّه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته‌بندی به همین ترتیب، ۲۵ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۵۰۰ تومان تصمیم گیری شده است.

تا حد زیادی بیاموزید:

بر مقدمه این نرخنامه، قند حبه پرسی هر کیلوگرم ۲۲ هزار تومان، قند آسیب دیده بسته‌بندی ۱۰ کیلوگرمی ۲۴۸ هزار تومان، قند آسیب دیده بسته‌بندی ۵ کیلوگرمی ۱۲۵ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قند آسیب دیده بسته‌بندی ۳ کیلوگرمی ۷۵۲۰۰ تومان در میادین میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره‌بار تهیه می‌شود.

درنرخنامه جدید این گروه، نبات تخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش شده هر کیلوگرم ۲۵ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبات چوب‌دار زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک‌دار هر کیلوگرم ۳۴۵۰۰ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز نبات شاخه باریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریز(شاخه‌ای) سفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرد هر کیلوگرم ۲۹۹۰۰ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبات شاخه خشن (شاخه‌ای) سفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرد هر کیلوگرم ۲۷۹۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شده است.

انتهای پیام/