تسهیلات صنوبر ۲۵۶ میلیارد ریالی موسسه مالی رشد تعاون در سال ۱۴۰۰


حجت الله مهدیان مدیرعامل موسسه مالی رشد تعاون در دیدار همراه خود مدیران ارشد این موسسه مالی ضمن تبریک سال جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلول ماه مبارک رمضان ذکر شد: ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی اجتناب کرده اند جایگاه ویژه ای برخوردار است. در سال های قبلی، عملیات اعتباری موسسه مالی بر حمایت اجتناب کرده اند ورزش های تولیدی محور {بوده است}.

وی افزود: موسسه مالی رشد تعاون به این سیستم های وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ملاحظه ویژه ای دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موسسه مالی ممکن است موقعیت موثری در باور نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های این ۲ داشته باشد. وزارتخانه ها.” . “

مهدیان ذکر شد: جامعه شعب موسسه مالی در سال قبلی ۲۵۶ میلیارد ریال تسهیلات صنوبر کرد کدام ممکن است علاوه بر این بدست آوردن به یک زن و شوهر هدف، این واقعیت موجود است کدام ممکن است سهم زیادی اجتناب کرده اند تسهیلات پرداختی همراه خود رویکرد رشد ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایتی {انجام شده} است.

وی شکسته نشده داد: صنوبر ۷۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات نقش ها خانگی یکی اجتناب کرده اند مهمترین محورهای همکاری موسسه مالی همراه خود وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی بود.

مدیرعامل موسسه مالی رشد تعاون ذکر شد: این موسسه مالی در اعطای تسهیلات عروسی به کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوطلبان اجتناب کرده اند سوی کمیته کمک، گروه بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیاد شهید ۹۰ به همان اندازه ۱۰۰ سهم کارآمد {بوده است}.

وی ذکر شد: موسسه مالی رشد تعاون در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار ورزش ارزی داشته کدام ممکن است اجتناب کرده اند این میزان حدود ۲۵۴۴ میلیارد ریال درآمد ایجاد شده {در این} بخش {بوده است}.

مهدیان خاطرنشان کرد: دستورالعمل ها هفت گانه رئیس کل موسسه مالی مرکزی برای تحمیل انضباط پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی دسترس در بازار مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی ملت اجتناب کرده اند اهمیت ویژه ای برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی رشد تعاون موظف به رعایت این هفت اصل است.

سید باقر فتاحی رئیس هیئت مدیره موسسه مالی رشد تعاون {در این} مونتاژ ذکر شد: در طولانی مدت دهه ۱۴۰۰ دارایی ها موسسه مالی نسبت به سال در گذشته ۳۶ سهم انبساط داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت های موسسه مالی نیز ۳۷ سهم مرتفع است. “

وی افزود: کارگزاری موسسه مالی برای اجرای بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه ۱۴۰۰ همراه خود وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش، وزارت میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش سرانجام کمیت جهاد کشاورزی به ۶۱ میلیارد ریال رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات ریالی {در این} بخش ها حاضر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو بخشی اجتناب کرده اند این سیستم های پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه ای مقامات همراه خود کمک این موسسه مالی محقق تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون ۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ میلیارد ریال دارایی ها اجتناب کرده اند طریق این ۴ تجهیزات اجرایی در موسسه مالی توسل به شده است.

امیرهوشنک السیرزاده،عضو هیات مدیره موسسه مالی رشد تعاون ذکر شد: این موسسه مالی همراه خود توسل به ۱۴۸۰۰ میلیارد ریال دارایی ها اجتناب کرده اند محل صندوق رشد سراسری دومین موسسه مالی سرزنده در وب بانکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دارایی ها دارای در ساختار های سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات اشتغال زایی استفاده شده است.»

وی افزود: افزایش سرمایه موسسه مالی به ۳۴ هزار میلیارد ریال در نتیجه کفایت سرمایه ۳ درصدی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش فرض کفایت سرمایه در سطوح بعدی افزایش سرمایه اجتناب کرده اند حد نرمال ۵ سهم فراتر رود.

{در این} مونتاژ معاونین مدیرعامل، روسای ستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای ادارات دولتی بی طرفانه به خاص کار کردن قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های آتی موسسه مالی پرداختند.