تصویری غیرمعمول اجتناب کرده اند طالبان/ مجازات روزه داریمنصفانه مسافر فرد مبتلا در افغانستان برای تحقق همراه خود دکتر کدام ممکن است توسط طالبان مجازات شده بود به غور سر خورد.