تغذیه بدنسازی؛ چه بخوریم و چه نخوریم؟
برای به حداکثر رساندن نتایج بدنسازی و همچنین ورزش، باید روی رژیم غذایی نیز تمرکز کرد، زیرا خوردن غذاهای نادرست می تواند فرد را از اهداف خود منحرف کند.