تفاوت جهیزیه در زمان لازم و اعطا


«جهیزیه» یک دین ترجیحی است که زن و مرد باید قبل از عقد دائم، در صورتی که مهریه «بَعَلَمَتَطیه» یا «عندالستاء» باشد، بر آن توافق کنند.

بسیاری بر این باورند که «جهیزیه سنگین» تأثیری در استحکام زندگی زناشویی ندارد، بلکه کمک مالی به زنان محسوب می شود. برخی بر این باورند که مهریه می تواند یک نیروی قوی برای خیر در طلاق باشد.

اما به این نکته باید توجه داشت که مهریه تنها حقی نیست که در عقد برای زنان تعریف شده است و با ذکر سایر شروط در عقد، نیازی به مهریه سنگین و غیرعادی نیست.

مهریه در ازدواج موقت و دائم متفاوت است. در عقد موقت پرداخت مهریه لازم است و در عقد دائم شامل انواعی است که زن و مرد قبل از عقد باید به توافق برسند.

مهریه در عقد دائم بر دو قسم است: «بَعْدَلُ الْأَنْدَلُ الْستَاءَه»، زن بعد از عقد هر وقت بخواهد می تواند در دادگاه مطالبه مهریه کند و مرد مکلف به پرداخت است. مهریه

تفاوت جهیزیه در زمان لازم و اعطا

مهریه مطالبه به مهریه ای گفته می شود که وقتی هر زنی تقاضای جهیزیه می کند، مرد موظف به پرداخت آن است، بر خلاف مطالبه مهریه، عندالمطالبه می گویند.

لازمه پرداخت مهریه، وضعیت مالی و توانایی مرد است، به این معنا، زن زمانی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که مرد توان پرداخت آن را داشته باشد.

وصول جهیزیه عندالمطالبه آسانتر از وصول جهیزیه عندالمطالبه است و زن می تواند با مراجعه به اجرای سند رسمی مهریه خود را وصول کند.

زن می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف و دادگاه خانواده نسبت به دریافت مهریه اقدام کند و در صورت عدم پرداخت مهریه توسط مرد، بنا به درخواست زن روانه زندان می شود.

طبق قانون خانواده، مردی که مهریه بیش از ۱۱۰ مثقال باشد، ضامن عدم پرداخت مهریه نیست و اگر زن مدعی است که مردی پول دارد، باید آن را در دادگاه ارائه کند، به زن پرداخت می شود. .

لازم به ذکر است که مهریه قابل گذشت است و در صورت استفاده زن از مهریه امکان عجله در مهریه (معافیت) وجود ندارد.

وقتی مرد می میرد، مهریه زن از ترکه ای که متوفی به جا می گذارد پرداخت می شود. پرداخت مهریه یکی از اولویت های بازپرداخت دیرکرد بدهی است. همچنین در صورت فوت زن، پدر و مادر او می توانند مهریه زن را از مرد مطالبه کنند.