تلخ ترین تصویر اجتناب کرده اند مبارزه اوکراین کدام ممکن است جهانی شده استعکس کودک ۶ ساله در مبارزه جهانی دوم در اوکراین.