تمایز بین سوزش بالا دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفلاکسیکی اجتناب کرده اند مهمترین علائمی کدام ممکن است باید مراقب آن بود درد کابینت سینه است. سوزش بالا دل ممکن است ناخوشایند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ناحیه کابینت سینه بافت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همراه خود درد هر دو سوزش در گلو در کنار باشد.