تکذیب خودکشی آرام جعفریآرام جعفری به شایعاتی مبنی بر کما بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال خودکشی پاسخ داد.