جی تی ۲۰۲۲؛ سدان آتشین و بدون دود آئودی
فضای کابین توسط کیفیت آئودی تضمین شده، اما اینجا توجه بیشتر به توسعه یک جی تی سریع بوده و تجملات کابین مقداری نادیده گرفته شده است.