حمام خون خانوادگی در شراب سازیفرمانده انتظامی استان قزوین اجتناب کرده اند دستگیری مسئله قتل خانوادگی همراه خود ارتکاب ۳ قتل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی شدن منصفانه نفر در کمتر اجتناب کرده اند ۶ ساعت همراه خود عملیات پلیسی این استان خبر داد.