حمایت مهناز افشار اجتناب کرده اند شریک زندگی رضا رویگریمهناز افشار همراه خود تخلیه توئیتی به وضعیت دردناک رضا رویگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقادات اجتناب کرده اند شریک زندگی جوان این بازیگر پاسخ نماد داد.