خاطرات هاشمی | آقای مهدی نصیری به اینجا رسید…


به‌کوشش ناصر غضنفری، عدالت نیوز:

دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۶۹

آقای قاسم مهرزاد صدقیانی، مشاور سلماس به اینجا رسید. اجتناب کرده اند رواج قاچاق در مرز ترکیه کدام ممکن است مرتباً گوسفندان به خارج قاچاق می‌شود، انتقاد داشت. علاوه بر این اجتناب کرده اند حمله ممکن است به نق‌زدن‌ها گله کرد.

سه‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۶۹

اجتناب کرده اند ژنو خبر دادند کدام ممکن است صدام پاسخ این است نامه ممکن است را داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط ما را پذیرفته است.

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۶۹

آقای مهدی نصیری، سرپرست روزنامه کیهان به اینجا رسید. سطوح اختلاف خودش را همراه خود آقای محمد اصغری، مدیرمسئول سابق کیهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای سیدمحمد خاتمی، سرپرست موسسه کیهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی کدام ممکن است در نتیجه ابقای او اجتناب کرده اند سوی مدیریت شده، رئوس مطالب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پوشش مطبوعاتی خودش حفاظت نمود.

خبر رسید کدام ممکن است رادیو بغداد، نامه صدام حسین به ممکن است را خوانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدام {در این} نامه درخواست شده است‌های ما را پذیرفته است؛ حدس دیشب مناسب درآمد. سیل تلفن‌های تبریک راه افتاد؛ پیروزی مهمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکی اجتناب کرده اند انتخاب عراق به از دوام در کویت در برابر این آمریکاست کدام ممکن است به ما امتیاز داده است. اجتناب کرده اند صبح زود، خبر اعلان اقدام سخاوتمندانه‌ای در ارجاع به ایران را داده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما منتظر بودیم.

آقای یوسف بن علوی، وزیر امورخارجه عمان به تحقق به اینجا رسید. اجتناب کرده اند همکاری ما همراه خود عراق درگیر بود؛ گفتم با توجه به موضوع تجاوز به کویت همکاری نخواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خروج اجتناب کرده اند کویت پافشاری می‌کنیم. خبر داد کدام ممکن است عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کشورهای جنوب خلیج فارس، شایق به اصلاح روابط شخصی همراه خود ایران هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رییس‌جمهور آمریکا هم همراه خود سلطان عمان، {در این} خصوص را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی راه رفع ضرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط همراه خود ایران، ۴۵ دقیقه حرف زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند کمک به آزادی گروگان‌های آمریکایی اجتناب کرده اند طرف ماست؛ گفتم نوبت اقدام آمریکا است.

عصر هیأت مقامات مونتاژ داشت. همه اجتناب کرده اند پذیرش شرایط ما توسط عراق خوشحالند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را پیروزی مهمی می‌دانند. شورای‌برتر ایمنی سراسری مونتاژ داشت. تصویب شد کدام ممکن است اجازه بدهیم هیأت عراقی، بتوانند اجتناب کرده اند یکشنبه بلند مدت به ایران بیایند. عصر برای تمشیت امور اسرا کدام ممکن است بناست آزاد شوند، در دفترم ماندم.

۵‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۶۹

آقای قربانعلی درّی نجف‌آبادی، مشاور مجلس خبرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رییس هیات مرکزی گزینش به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حمله‌هایی کدام ممکن است اخیراً در جراید علیه آیت‌الله منتظری می‌شود، گله کرد؛ گفتم این کارها برخلاف پوشش ما است.

آقای علی خرّم به اینجا رسید. محتوای متنی نامه فعلی صدام را کدام ممکن است درخواست شده است‌های ما را پذیرفته است، آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت در گروه ملل شناخته شده به عنوان سند چاپ شده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمناً غربی‌ها از نزدیک نگرانند کدام ممکن است همکاری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق، کار کشتی همراه خود صدام را ضرر‌تر تدریجی.

تلفنی مصوبات دیروز شورای‌برتر ایمنی را به اطلاع آقای خامنه‌ای رساندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار شد به عراق اطلاع دهیم کدام ممکن است گزینه داشته باشد اجتناب کرده اند یکشنبه هفته بلند مدت هیأت بفرستند. قرار شد تأکید کنیم کدام ممکن است موضع ما با توجه به کویت، اصلاح ناپذیر است.

تأمین: خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۹

انتهای پیام