خواه یا نه «شاهزاده عباس حبیده» بهایی بود؟
اینکه پدربزرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی پدر بهایی هستند هدف بر بهایی بودن خانوار نیست. همه می دانند مادر من می خواهم چه زن مسلمانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم خودم مکه را زیارت کردم، زبان عربی را بلدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین بار قرآن خواندم…