خواه یا نه موتورسیکلت برقی به گواهینامه رانندگی خواستن دارد؟سرهنگ کرمی اسد ذکر شد: طبق ماده ۷۲۳ قوانین مجازات اسلامی (تعزیر) رانندگی با بیرون گواهینامه همراه خود هر خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرو تخلف نیست، اما علاوه بر این جرم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران ممکن است متخلف را راه اندازی شد خواهند کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران قضایی در صورت بیانیه خودروی پارک شده».