خودکشی پس از قتل یک افسر پلیسمتهم به محض بیرون آمدن مامور با اسلحه به قفسه سینه شلیک کرد و بلافاصله شاکی را که همسرش است مجروح کرد و سپس با همان سلاح خود را کشت.