در حال مرگ مسئله حمام خون در لویزانشخص میانسال کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند قتل شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دخترش، اقدام به خودزنی کرده بود؛ پس اجتناب کرده اند ۳ روز تسلیم در حال مرگ شد.