در سفر نوروز تعدادی از لیتر بنزین بلعیدن کردیم؟رشد سفرهای خیابان ای در نوروز امسال در نتیجه افزایش بلعیدن بنزین شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی کدام ممکن است مسئولان پیش سوراخ بینی می کردند معمول بلعیدن بنزین در نوروز امسال ۱۰۰ میلیون لیتر باشد، این رقم به ۱۱۲ میلیون لیتر رسید.