دستگیری قاتل فراری پس اجتناب کرده اند ۲۰ سال


مردی کدام ممکن است ۲۰ سال در گذشته مرتکب قتل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک کرده بود، خودت را پیدا کن دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما سرهنگ طالب محمد قلی‌زاده، فرمانده انتظامی اشنویه ذکر شد: در پی بروز خوب فقره قتل حدود ۲۰ سال در گذشته در شهرستان اشنویه موضوع ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری قاتل در اصل کار پلیس اعلان شهرستان قرار گرفت

وی افزود همراه خود به کارگیری دارایی ها خبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات خاص پلیسی قاتل در یکی اجتناب کرده اند استان‌های همجوار ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید  همراه خود توافق مرجع قضایی در یک واحد عملیات منسجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غافلگیرانه دستگیر شد.

سرهنگ طالب محمد قلی زاده  ذکر شد در تحقیقات به حرکت آمده پلیس اعلان ، متهم به بزه ارتکابی معترف  وبا صدور قرار صحیح روانه زندان شد.

انتهای پیام