دعای روز بیست وهفتم ماه رمضان + صوتبه گزارش گروه زیبایی شناختی ایسکانیوز، یکی اجتناب کرده اند مهمترین عصر های ماه رمضان کدام ممکن است دارای مزیت متعدد است، عصر {بیست و هفتم} می باشد. روایات متعدد موجود است کدام ممکن است امشب دارای اعمالی مشابه عصر خشمگین داری را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیا نگه از گرفتن است کدام ممکن است امشب را اجتناب کرده اند تذکر اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد، هم راستای عصر های قدر می دانند.

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ فَضْلَ لَیْلَهِ القَدْرِ وصَیّرْ أموری فیهِ ممکن است العُسْرِ الی الیُسْرِ واقْبَلْ مَعاذیری وحُطّ عنّی الذّنب والوِزْرِ هر دو رؤوفاً بِعبادِهِ الصّالِحین.

خدایا زمانی کن مرا در آن مزیت عصر قدر را را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگردان در آن کارهای مرا اجتناب کرده اند سختی فوری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بپذیر عذرهایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بریز اجتناب کرده اند ممکن است گناه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار پرهزینه را ای مهربان به بندگان خوب خویش.

رئوس مطالب دعای روز {بیست و هفتم} ماه رمضان

“اللهم ارزقنی فیه فضل لیله القدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیر امور فیه ممکن است العسر الی الیسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقبل معاذیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حط عنی الذنب را انتخاب کنید و انتخاب کنید الوزر یارئوفا بعباده الصالحین”

“خدایا در در زمان حال مزیت شبهای قدر را نصیب ممکن است گردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام امور را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهایم را اجتناب کرده اند سختی به سوی آسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلداری روان گردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عذرهایم را بپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گناهانم را فرسوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابود ساز ای رئوف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربان در حق صالحان”

۱. اللهم ارزقنی فیه فضل لیله القدر “خدایا در در زمان حال مزیت عصر قدر را نصیبم گردان”
خداوند متعال در قرآن می فرماید:“لیله القدر خیر ممکن است الف شهر” یعنی “عصر قدر اجتناب کرده اند هزار ماه بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید والاتر است” چرا کدام ممکن است در عصر قدر قرآن نازل گردید “انا انزلناه فی لیله القدر”یعنی “ما قرآن را در عصر قدر نازل کردیم” را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امشب آینده مردم رقم می خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرشتگان در امشب به پایین تنزل می کنند.

“تنزل الملائکه والروح فیها باذن ربهم ممکن است کل امر” یعنی “ملائکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح به اذن ذات اقدس پروردگار اجتناب کرده اند (برای) هر امر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانی در (امشب) نازل می گردند” را انتخاب کنید و انتخاب کنید امشب به همان اندازه صبحگاه سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت است “.

سلام هی حتی مطلع الفجر”یعنی “امشب به همان اندازه صبحگاه رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت است” کدام ممکن است ما نیز در در زمان حال اجتناب کرده اند خداوند خواستاریم آن فضیلتی را کدام ممکن است عصر قدر دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به آیات بالا خاص گردید نصیب ما گرداند…

دعاهای رمضان

۲. “را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیر اموری فیه ممکن است العسر الی الیسر “را انتخاب کنید و انتخاب کنید در در زمان حال تمام امور کارهایم را اجتناب کرده اند سختی به سوی دلداری روان گردان”
منظور اجتناب کرده اند (ممکن است العسر الی الیسر) چه می باشد؟

منظور اجتناب کرده اند “ممکن است العسر الی الیسر” “اجتناب کرده اند سختی به سوی دلداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحتی” ممکن است شبیه به وعده خداوند باشد کدام ممکن است دوبار در یک واحد سوره مکرر می فرماید:“ان مع العسر یسرا”یعنی “{به درستی} کدام ممکن است در کنار هر سختی آسانی می باشد” یعنی انسان هنگامی کدام ممکن است سختی بر کار او باشد به حتم در امتداد طرف آن دلداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحتی می تواند داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منظور اجتناب کرده اند دستی بودن عسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختی کار شاید صبری باشد کدام ممکن است خداوند در تحمل آن کار به انسان می دهد به همان اندازه به آن است راحتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلداری انگشت یابد، چرا کدام ممکن است خداوند نیز برای بندگانش سختی نمی شود اما علاوه بر این دلداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحتی را برای آنان تمایل دارد.

چنانچه در قرآن می فرماید:“یرید الله بکم یسرو لا یریدبکم العسر” یعنی “خداوند برای شما ممکن است آسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلداری تمایل دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شما ممکن است سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشقت نمی شود” چرا کدام ممکن است خداوند به مردم به خاطر ضعیف بودنشان در خلقت کاهش یافته است دهد چنانچه می فرماید:“یریدالله ان یخفف عنکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلق الانسان ضعیفا” یعنی “خداوند تمایل دارد بر ممکن است سرراست گیرد”

اجتناب کرده اند امام علی علیه السلام روایت شده است:

«أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ عَنْ فَضْلِ الصَّلَاهِ فِیهِ فَقَالَ مَنْ صَلَّی فِی اللَّیْلَهِ سَبْعٍ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ-أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ مَرَّهً را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ – فَإِنْ لَمْ یَحْفَظْ تَبَارَکَ فَخَمْسٌ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ عِشْرُونَ مَرَّهً قُلْ هُرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ اللَّهُ أَحَدٌ – غَفَرَ اللَّهُ لَهُ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ لِرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَالِدَیْه‏؛»

اجتناب کرده اند فضایل ماه رمضان فضایل نماز در آن اجتناب کرده اند ایشان پرس و جو شد. ایشان فرمودند:هر کس در عصر {بیست و هفتم} ماه رمضان ۴ رکعت نماز بخواند به این صورت؛ سوره حمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملک هر کدام یکبار، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر سوره تبارک را محافظت نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی تواند}، سوره توحید را ۲۵ مرتبه بخواند، خداوند او را انتخاب کنید و انتخاب کنید والدینش را می آمرزد.

۳. “اقبل معاذیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حط عنی اذنب را انتخاب کنید و انتخاب کنید العذر هر دو رئوفا بعباده الصالحین” “را انتخاب کنید و انتخاب کنید عذرهایم را بپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گناهانم را فرسوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابود ساز ای رئوف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربان در حق صالحان”.
اتصال پذیرش عذر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشش گناهان

چون آن است در نیمه در گذشته دعا دلیل گرفت خداوند برای مردم دلداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحتی تمایل دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشقت نمی شود پس باید درک داشته باشیم کدام ممکن است اولا خداوند عذرهای ما را می پذیرد، با این حال باید این نکته را رعایت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن اینجا است کدام ممکن است هنگامی کدام ممکن است اجتناب کرده اند روی جهالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادانی گناهی را انجام دادیم سریعا به سوی خداوند بازگشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به درگاهش توبه کنیم “ثم یتوبون ممکن است قریب”یعنی “سپس سریع توبه کنند” کدام ممکن است اگر این حرکت را انجام دهیم خداوند نیز توبه ما را پذیرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید گناهان ما را می آمرزد “فاولئک یتوب الله علیهم” یعنی “پس خداوند توبه آنان را می پذیرد” را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید این را بدانیم کدام ممکن است {هیچ کس} جز خداوند {نمی تواند} گناهان ما را بیامرزد.

“را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است یغفر الذنوب الا الله” یعنی “را انتخاب کنید و انتخاب کنید {چه کسی} غیر اجتناب کرده اند خداوند گناهان ما را می آمرزد” را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثانیا هنگامی کدام ممکن است خداوند عذر بنده خویش را بپذیرد به درک گناه او را می آمرزد چرا کدام ممکن است وقتی بنده به درگاه خداوند تضرع نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگوید “رب انی ظلمت نفسی فاغفرلی” یعنی “خدایا ممکن است به خودم ظلم کردم پس مرا ببخش” خداوند نیز در پاسخ این است او می فرماید:باید را آمرزیدم کدام ممکن است ما نیز در در زمان حال اجتناب کرده اند خداوند خواستاریم کدام ممکن است به حق آن تذکر رحمتی کدام ممکن است بر بندگان صالح شخصی دارد عذر ما را پذیرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید گناهانمان را بیامرزد.

آیت الله مجتهد تهرانی می گوید :برادران اهل تسنن اعتقاد به {بیست و هفتم} ماه رمضان دارند ، امشب را احیاء نگه می دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال عصر قدر را به جا می آورند. بعد از همه شیعه هم ،عصر {بیست و هفتم} را احیاء دارد؛ با این حال تنها در اول عصر.

مقیاس گیری این سیستم های ما اعم اجتناب کرده اند بهزیستی، عمر تمدید شده، رفاه، بلا، گرفتاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر پیشامدی در عصر قدر در حال وقوع است. شبی کدام ممکن است مورد اختلاف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی برخی، عید فطر را برای آن قائلند. برخی اولیاء، تمام سال را احیاء می گرفتند به همان اندازه آن عصر قدر کدام ممکن است معلوم نیست چه وقت است را درک کنند.

انتهای پیام/