دلهره آور است‌ترین جملات کودکان کدام ممکن است خون را در رگ‌های کفگیرها منجمد کرد!خانم ۴ ساله‌ای ساعت شش صبح پدرش را اجتناب کرده اند خواب بیدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: “بابا، می‌خواهم تمام پوستت را دربیاورم.